โลโก้เว็บไซต์ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ภายในมหาวิทยาลัย | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 เมษายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการตีเส้นการจราจร ในระหว่างปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม 2561 บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในบางเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลงระบบจราจรเป็นรถทางเดียว(One way)จำนวน 4 จุด และวงเวียนจำนวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้
1.เดินรถทางเดียว (One way)
  1.1 เส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ ไปจนถึง บริหารธุรกิจ 3 (สามแยก)
  1.2 เส้นทางบริหารธุรกิจ 3 ไปจนถึง สามแยกวิศวกรรมอุตสาหการ
  1.3 เส้นทางจากวงเวียนผ่านโรงอาหารจนถึงอาคารอำนวยการ
  1.4 เส้นทางรอบอาคารเฉลิมพระเกียตริ 56 พรรษาถึงอาคารโรงแรมเก็ตสลิป
2.วงเวียน
  2.1 วงเวียนต้นโพธิ์
  2.2 วงเวียนหน้าอาคารโยธาจนถึงอาคารช่างยนต์
ในการนี้งานบริการ กองพัฒนาอาคารสถานที่ จึงขอให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัยฯปฏิบัติตามเส้นจราจรที่ได้ทำเครื่องหมายไว้โดยเคร่งครัด
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา