โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบสภาวิชาการ2560-2561 | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทำเนียบสภาวิชาการ2560-2561 งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประธานสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร

ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดี มทร.ล้านนา

รองประธานสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา
รศ.เกษม เพชรเกตุ

รศ.เกษม เพชรเกตุ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง มทร.ล้านนา
ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.กิจจา ไชยทนุ

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.นภดล มณีเฑียร

ดร.นภดล มณีเฑียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รศ.ดร. มาลี  ตั้งระเบียบ

รศ.ดร. มาลี ตั้งระเบียบ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา
ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา

ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.โสภณา สำราญ

ดร.โสภณา สำราญ

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง

ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เลขานุการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
อาจารย์มานัส สุนันท์

อาจารย์มานัส สุนันท์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา