โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ


การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2563

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ 
2. กรอกใบสมัครกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ(ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.)

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง(ค้นหา)
      3.1 หน่วยเลือกตั้ง เชียงราย(pdf)
      3.2 หน่วยเลือกตั้ง เชียงใหม่(pdf)
      3.3 หน่วยเลือกตั้ง ตาก(pdf)
      3.4 หน่วยเลือกตั้ง น่าน(pdf)
      3.5 หน่วยเลือกตั้ง พิษณุโลก(pdf)
      3.6 หน่วยเลือกตั้ง ลำปาง (pdf)
4. แจ้งความระสงค์ขอย้ายหน่วยเลือกตั้ง(ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.)
     4.1 ประกาศรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งอื่น
5. Download เอกสาร
      5.1 เอกสาร 1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2555
      5.2 เอกสาร 2 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การกำหนดกลุ่มวิชาการที่จะเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
      5.3 เอกสาร 3 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 1) เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
      5.4 เอกสาร 4 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
      5.5 เอกสาร 5 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 3) เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
      5.6 เอกสาร 6 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
      5.7 เอกสาร 7 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ฉบับที่ 5) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ
6. ประกาศหมายเลขผู้สมัคร
7. ประกาศผลการเลือกตั้ง
8. สถิติข้อมูลต่างๆ
      8.1 สถิติผู้สมัคร
      8.2 สถิติข้อมูลการเลือกตั้ง
9. สำหรับเจ้าหน้าที่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา