โลโก้เว็บไซต์ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน /สำนัก | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน /สำนัก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กันยายน 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

(62) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก

เพิ่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ. 2562 จึงประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งดังนี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา