ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
2
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.5.pdf
หลักสูตร
3
185 (ก.พ. 66)
02/02/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
ทั่วไป
4
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาการกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 188 (พ.ค. 66) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
ทั่วไป
5
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาการคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ (เฉพาะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ :
การแต่งตั้ง
6
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
หลักสูตร
7
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
หลักสูตร
8
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.3.1.pdf
หลักสูตร
9
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.4.pdf
หลักสูตร
10
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.5.pdf
หลักสูตร
11
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 6.x พิจารณาการคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ สหวิทยาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) (เฉพาะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ :
ทั่วไป
12
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (หลักสูตร Premium Course) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
ทั่วไป
13
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
14
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
การศึกษา
15
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.5.pdf
หลักสูตร
16
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.6.pdf
หลักสูตร
17
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ผู้นำเสนอ : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.7.pdf
หลักสูตร
18
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.8 พิจารณาการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้นำเสนอ :
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.8.pdf
ประกันคุณภาพ
19
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 3.2.pdf
ทั่วไป
20
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
21
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
หลักสูตร
22
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/2565 ครั้งที่ 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
23
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้นำเสนอ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
หลักสูตร
24
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้นำเสนอ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.3.pdf
หลักสูตร