โลโก้เว็บไซต์ สรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

(62) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครรายละเอียดดังนี้

ประกาศฯ กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศฯ คุณสมบัติของคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศฯ การรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศฯ นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 1821/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์




ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา