โลโก้เว็บไซต์ การประชุมครั้งที่ 147 (ก.พ. 63) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมครั้งที่ 147 (ก.พ. 63) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา