โลโก้เว็บไซต์ การประชุมครั้งที่ 145 (ธ.ค. 62) วันที่ 12 ธันวาคม 2562 | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมครั้งที่ 145 (ธ.ค. 62) วันที่ 12 ธันวาคม 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา