โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเครือข่าย ๙ ราชมงคล ครั้งที่ 5/2651 | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การประชุมเครือข่าย ๙ ราชมงคล ครั้งที่ 5/2651

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2561
การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา