โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบสภาวิชาการ 2564 - 2568 | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทำเนียบสภาวิชาการ 2564 - 2568 งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ประธานสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
รองประธานสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา
ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่ง มทร.ล้านนา
ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.กิจจา  ไชยทนุ

ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.นพดล มณีเฑียร

ดร.นพดล มณีเฑียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ

รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ มทร.ล้านนา
รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

รศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.อังกูร ว่องตระกูล

ดร.อังกูร ว่องตระกูล

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.อนุชา จันทรบูรณ์

รศ.ดร.อนุชา จันทรบูรณ์

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ดร.กนกวรรณ คชสีห์

ดร.กนกวรรณ คชสีห์

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์

ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์

กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

เลขานุการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ มทร.ล้านนา
นายมานัส สุนันท์

นายมานัส สุนันท์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.สมนึก สุระธง

ดร.สมนึก สุระธง

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา