โลโก้เว็บไซต์ องค์ประกอบของสภาวิชาการ | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

องค์ประกอบของสภาวิชาการ


ภาระงานหลัก งานสภาวิชาการ

ออกหนังสือแจ้งกำหนดการเสนอเรื่องบรรจุระเบียบวาระการประชุม ออกหนังสือเชิญประชุม รวบรวมเรื่องที่เสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมเสนอประธานสภาวิชาการเพื่อพิจารณา จัดทำแฟ้มวาระการประชุม จัดเตรียมสถานที่วันประชุม บันทึกการประชุม แจ้งมติด่วนให้ต้นเรื่องเพื่อดำเนินการ สรุปมติและรายงานการประชุม และรวบรวมจัดเก็บเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องและเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาวิชาการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

องค์ประกอบของสภา

มาตรา 19 การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  1. อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ   
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ
  3. กรรมการสภาวิชาการ โดยตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการวิจัย และผู้อำนวยการวิทยาลัย ถ้ามี 
  4. กรรมการสภาวิชาการจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย
  5. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม ข้อ 4 และ 5 ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ  และอาจแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มาตรา 20 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการตลอดจน การประชุมและการดำเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา