โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบวาระการประชุม | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ระเบียบวาระการประชุม


การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 148 (มี.ค. 63) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

 • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 148 (มี.ค. 63)
  • หน้าปกรเบียบวาระการประชุม สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 148 (มี.ค. 63) วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เบียบวาระการประชุม สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 148 (มี.ค. 63) วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และรับฟังข้อเสนอแนะ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาการหลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่นๆ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 147 (ก.พ. 63) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

 • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 147 (ก.พ. 63) 
  • หน้าปกรเบียบวาระการประชุม สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ครั้งที่ 147 (ก.พ. 63) วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เบียบวาระการประชุม สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 147 (ก.พ. 63) วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่อง (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ และรับฟังข้อเสนอแนะ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
   • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 146 (ม.ค. 63) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

 • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 146 (ม.ค. 63) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 145 (ธ.ค. 62) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562


การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 143 (ต.ค. 62) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

 • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 143 (ต.ค 62) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

  • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 142 (ก.ย. 62) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2562

 • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 142 (ก.ย. 62) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ วาระที่ 5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเตรียมบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 • เอกสารประกอบการประชุม
  • วาระที่ 5.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศีกษา 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 1) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • วาระที่ 5.6 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศีกษา 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 2) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • วาระที่ 6.1 พิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 140 (ก.ค. 62) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

 • ระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 140 (ก.ค. 62) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.1 พิจารณาเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ วาระที่ 5.2  พิจารณาเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  • เอกสารการประชุมสภาวิชาการ  วาระที่ 5.3 พิจารณาเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทองและเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา