โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ


องค์ประกอบของสภาวิชาการ

มาตรา การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  1. คำสั่ง มทร.ล้านนา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
  2. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ณ ธันวาคม 2548
  3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ   สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2562
  5. ประกาศ มทร. ล้านนา เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์
  6. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา