โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ | งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ


คำสั่ง

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
 3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 4. คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
 6. คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
 7. คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งคณบดี สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2562
 8. คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สั่ง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
 9. คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
 10. คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 11. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาวิชาการ และผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา