ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 

จากวันที่ ถึงวันที่

ครั้งที่
จำนวนวาระ
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
184 (ม.ค. 66)
84 เรื่อง
185 (ก.พ. 66)
84 เรื่อง
185 (ก.พ. 66)
84 เรื่อง
185 (ก.พ. 66)
84 เรื่อง
185 (ก.พ. 66)
84 เรื่อง
185 (ก.พ. 66)
84 เรื่อง
185 (ก.พ. 66)
84 เรื่อง
20 ครั้ง
1680 เรื่อง


แบ่งตามประเภทวาระ
- ทั่วไป
เรื่อง
- เรื่องนโยบาย
0 
เรื่อง
- การเงิน
0 
เรื่อง
- การศึกษา
140 
เรื่อง
- หลักสูตร
380 
เรื่อง
- ทรัพย์สิน
0 
เรื่อง
- ประกาศ
0 
เรื่อง
- ระเบียบ
0 
เรื่อง
- ข้อบังคับ
0 
เรื่อง
- การแต่งตั้ง
20 
เรื่อง
- ประกันคุณภาพ
20 
เรื่อง
- อื่น ๆ
0 
เรื่อง
ผลการตัดสิน
- รับทราบ
900 
เรื่อง
- เห็นชอบ
480 
เรื่อง
- อนุมัติ
0 
เรื่อง