ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 

ค้นหาจากปี  ค้นหาจากประเภท

ค้นหาคำสำคัญ

ครั้งที่
จำนวนวาระ
184 (ม.ค. 66)
14 เรื่อง
185 (ก.พ. 66)
7 เรื่อง
186 (มี.ค. 66)
11 เรื่อง
187 (เม.ย. 66)
14 เรื่อง
188 (พ.ค. 66)
15 เรื่อง
189 (มิ.ย. 66)
12 เรื่อง
190 (ก.ค. 66)
9 เรื่อง
191 (ส.ค. 66)
0 เรื่อง
192 (ก.ย. 66)
0 เรื่อง
9 ครั้ง
82 เรื่อง


แบ่งตามประเภทวาระ
- ทั่วไป
54 
เรื่อง
- เรื่องนโยบาย
0 
เรื่อง
- การเงิน
0 
เรื่อง
- การศึกษา
7 
เรื่อง
- หลักสูตร
19 
เรื่อง
- ทรัพย์สิน
0 
เรื่อง
- ประกาศ
0 
เรื่อง
- ระเบียบ
0 
เรื่อง
- ข้อบังคับ
0 
เรื่อง
- การแต่งตั้ง
1 
เรื่อง
- ประกันคุณภาพ
1 
เรื่อง
- อื่น ๆ
0 
เรื่อง
ผลการตัดสิน
- รับทราบ
45 
เรื่อง
- เห็นชอบ
24 
เรื่อง
- อนุมัติ
0 
เรื่อง