ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65)
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
   ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
         มติ : - ถอนวาระ -
   ไฟล์แนบ : 5.3.pdf
หลักสูตร
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ภายใต้โครงการหลักสูตร Premium Course คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
         มติ : มอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทบทวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และนำเสนอต่อสภาวิชาการอีกครั้ง
   ไฟล์แนบ : 5.4.pdf
หลักสูตร