ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ค้นหารายงานการประชุม >> มติวาระ เห็นชอบ

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : เห็นชอบ (1.) เห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2565 (2.) เห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2565 (3.) รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้
   ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ผู้นำเสนอ :
         มติ : เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1.) เห็นชอบเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้มีผลตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ให้ทบทวนข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการ สภาวิชาการ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตรภายใต้การกำกับดูแล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2.) มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจต่อคณะ/วิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ไฟล์แนบ : 5.5.pdf
หลักสูตร