ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ค้นหารายงานการประชุม >> มติวาระ รับทราบ

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)
  ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 แนวทางการจัดตั้งโครงการสถาบันไทยโคเซ็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.1 (1).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 185
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน ธันวาคม 2565
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2 (1).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 184 (ม.ค. 66)
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
  ผู้นำเสนอ :
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566
  ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
         มติ : รับทราบ การรายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566 และมอบหมายให้คณะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566
   ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 4.1 4.1 รายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  ผู้นำเสนอ :
         มติ : รับทราบ การรายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
   ไฟล์แนบ : 4.1.pdf
หลักสูตร