ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ค้นหารายงานการประชุม >> มติวาระ ทั้งหมด

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)
  ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 แนวทางการจัดตั้งโครงการสถาบันไทยโคเซ็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.1 (1).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 185
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน ธันวาคม 2565
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2 (1).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 184 (ม.ค. 66)
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
  ผู้นำเสนอ :
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65)
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
   ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566
  ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
         มติ : รับทราบ การรายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566 และมอบหมายให้คณะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566
   ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 4.1 4.1 รายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  ผู้นำเสนอ :
         มติ : รับทราบ การรายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
   ไฟล์แนบ : 4.1.pdf
หลักสูตร
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : เห็นชอบ (1.) เห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2565 (2.) เห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 ราย ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2565 (3.) รับรองรายงานการประชุม ในวาระนี้
   ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต
  ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
         มติ : การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1.) เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้มีผลตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และมอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ให้ทบทวนข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ของกรรมการสภาวิชาการ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตรภายใต้การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2.) มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจต่อคณะ/วิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
หลักสูตร
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
         มติ : - ถอนวาระ -
   ไฟล์แนบ : 5.3.pdf
หลักสูตร
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ภายใต้โครงการหลักสูตร Premium Course คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
         มติ : มอบหมายให้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ทบทวนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการสภาวิชาการ และนำเสนอต่อสภาวิชาการอีกครั้ง
   ไฟล์แนบ : 5.4.pdf
หลักสูตร
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ผู้นำเสนอ :
         มติ : เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1.) เห็นชอบเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้มีผลตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ ให้ทบทวนข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการ สภาวิชาการ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตรภายใต้การกำกับดูแล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2.) มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงาน รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจต่อคณะ/วิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   ไฟล์แนบ : 5.5.pdf
หลักสูตร