ค้นหารายงานการประชุม >> ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 4.1 4.1 รายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
  ผู้นำเสนอ :
         มติ : รับทราบ การรายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
   ไฟล์แนบ : 4.1.pdf
หลักสูตร