ค้นหารายงานการประชุม >> ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566
  ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
         มติ : รับทราบ การรายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566 และมอบหมายให้คณะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566
   ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
ทั่วไป