ค้นหารายงานการประชุม >> ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65)
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
   ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป