ค้นหารายงานการประชุม >> ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)
  ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 แนวทางการจัดตั้งโครงการสถาบันไทยโคเซ็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.1 (1).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 185
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน ธันวาคม 2565
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2 (1).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 184 (ม.ค. 66)
  ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
  ผู้นำเสนอ :
         มติ : รับทราบ
   ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป