ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2023 ร่วมกับ Singapore Polytechnic
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
2
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 191 (ส.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
3
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน มิถุนายน 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(2).pdf
ทั่วไป
4
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 190 (ก.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(3).pdf
ทั่วไป
5
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 189 (มิ.ย. 66) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
6
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 189 (มิ.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
7
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/2565 ครั้งที่ 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
8
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้นำเสนอ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
หลักสูตร
9
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้นำเสนอ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.3.pdf
หลักสูตร