ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
2
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.1 รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC (Accreditation Service international Schools, Colleges and University)
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1(2).pdf
ทั่วไป
3
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 190 (ก.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
4
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน พฤษภาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(2).pdf
ทั่วไป
5
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 189 (มิ.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(3).pdf
ทั่วไป
6
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC (Accreditation Service international Schools, Colleges and University) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(4).pdf
ทั่วไป
7
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ 188 (พ.ค. 66) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
8
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 188 (พ.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
9
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
หลักสูตร
10
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
หลักสูตร
11
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 3.2.pdf
ทั่วไป
12
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา