ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
2
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 189
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
3
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน เมษายน 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
4
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 188 (พ.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (3).pdf
ทั่วไป
5
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 187 (เม.ย. 66) ในวันที่ 3 เมษายน 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
6
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 187 (เม.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
7
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (หลักสูตร Premium Course) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
ทั่วไป
8
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
9
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
การศึกษา
10
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร Premium Course) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5.3.pdf
หลักสูตร
11
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5.4.pdf
หลักสูตร
12
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.5.pdf
หลักสูตร
13
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.6.pdf
หลักสูตร
14
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ผู้นำเสนอ : คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.7.pdf
หลักสูตร
15
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.8 พิจารณาการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้นำเสนอ :
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.8.pdf
ประกันคุณภาพ