ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.1 การแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
2
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 188 (พ.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
3
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 189
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
4
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 187 (เม.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
5
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน มีนาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (3).pdf
ทั่วไป
6
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์จากหมอกควันและฝุ่นละออขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (4).pdf
ทั่วไป
7
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 186 (มี.ค. 66) ในวันที่ 2 มีนาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
8
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 186 (มี.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
9
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
หลักสูตร
10
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
หลักสูตร
11
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.3.1.pdf
หลักสูตร
12
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.4.pdf
หลักสูตร
13
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.5.pdf
หลักสูตร
14
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 6.x พิจารณาการคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ สหวิทยาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) (เฉพาะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ :
ทั่วไป