ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
2
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 แนวทางการจัดตั้งโครงการสถาบันไทยโคเซ็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1 (1).pdf
ทั่วไป
3
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 185
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
4
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน ธันวาคม 2565
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (1).pdf
ทั่วไป
5
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 184 (ม.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
6
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
ผู้นำเสนอ :
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
7
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
8
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
ทั่วไป
9
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 4.1 4.1 รายงานแผนรับนักศึกษาใหม่ และกำหนดการรับนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2566 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้นำเสนอ :
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 4.1.pdf
หลักสูตร
10
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
11
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสต
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
หลักสูตร
12
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5.3.pdf
หลักสูตร
13
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ภายใต้โครงการหลักสูตร Premium Course คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 5.4.pdf
หลักสูตร
14
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ :
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.5.pdf
หลักสูตร