ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
2
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 4.1 4.1 รายงานการดำเนินงานพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานะทะเบียน
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 4.1.pdf
การศึกษา
3
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 4.2 รายงานการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2565 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ (English Program) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
ผู้นำเสนอ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 4.2.pdf
การศึกษา
4
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
5
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นรายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) โครงการพิเศษร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.2.pdf
การศึกษา
6
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา
7
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน/2565 ครั้งที่ 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
การศึกษา