ค้นหามติสภาวิชาการ | สรุปผลรายงานสภาวิชาการ

 ระบบงานสภา>> ดูผลสรุปมติ

No.
ครั้งที่
วันที่
หัวข้อวาระ - ผู้นำเสนอ - มติ
ประเภทวาระ
1
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
2
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.1 แนวทางการจัดตั้งโครงการสถาบันไทยโคเซ็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1 (1).pdf
ทั่วไป
3
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 185
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
4
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน ธันวาคม 2565
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (1).pdf
ทั่วไป
5
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 184 (ม.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
6
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
ผู้นำเสนอ :
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
7
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 183 (ธ.ค. 65)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
8
184 (ม.ค. 66)
05/01/2566
วาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2566
ผู้นำเสนอ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
ทั่วไป
9
185 (ก.พ. 66)
02/02/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 186 (มี.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
10
185 (ก.พ. 66)
02/02/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน มกราคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(2).pdf
ทั่วไป
11
185 (ก.พ. 66)
02/02/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 185 (ก.พ 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(3).pdf
ทั่วไป
12
185 (ก.พ. 66)
02/02/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 184 (ม.ค. 66) ในวันที่ 6 มกราคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
13
185 (ก.พ. 66)
02/02/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 184 (ม.ค. 66)
ผู้นำเสนอ :
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
14
185 (ก.พ. 66)
02/02/2566
วาระที่ 4.1 แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรแบบยืดหยุ่น และการดำเนินโครงการธนาคารหน่วยกิต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้นำเสนอ :
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 4.1.pdf
ทั่วไป
15
185 (ก.พ. 66)
02/02/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
ทั่วไป
16
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 1.1 การแนะนำคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
17
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 1.1 การตรวจประเมินระบบมาตรฐานสถานศึกษา (ASIC)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1 (2).pdf
ทั่วไป
18
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 187 (เม.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
19
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 186 (มี.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
20
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เดือน กุมภาพันธ์ 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (3).pdf
ทั่วไป
21
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 185 (ก.พ. 66) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
22
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 185 (ก.พ. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
23
186 (มี.ค. 66)
02/03/2566
วาระที่ 5.1 พิจารณาการกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 188 (พ.ค. 66) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 5.1.pdf
ทั่วไป
24
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.1 การแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบิดา ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
25
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 188 (พ.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
26
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 187 (เม.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
27
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน มีนาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (3).pdf
ทั่วไป
28
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์จากหมอกควันและฝุ่นละออขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (4).pdf
ทั่วไป
29
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 186 (มี.ค. 66) ในวันที่ 2 มีนาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
30
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 186 (มี.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
31
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 6.x พิจารณาการคัดเลือกกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ สหวิทยาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) (เฉพาะกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ :
ทั่วไป
32
187 (เม.ย. 66)
05/04/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 189
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
33
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
34
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 189
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
35
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน เมษายน 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (2).pdf
ทั่วไป
36
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 188 (พ.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2 (3).pdf
ทั่วไป
37
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 187 (เม.ย. 66) ในวันที่ 3 เมษายน 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
38
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 187 (เม.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
39
188 (พ.ค. 66)
03/05/2566
วาระที่ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (หลักสูตร Premium Course) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 3.1.pdf
ทั่วไป
40
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
41
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.1 รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC (Accreditation Service international Schools, Colleges and University)
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1(2).pdf
ทั่วไป
42
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 190 (ก.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
43
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน พฤษภาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(2).pdf
ทั่วไป
44
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 189 (มิ.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(3).pdf
ทั่วไป
45
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ASIC (Accreditation Service international Schools, Colleges and University) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(4).pdf
ทั่วไป
46
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ 188 (พ.ค. 66) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
47
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 188 (พ.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป
48
189 (มิ.ย. 66)
01/06/2566
วาระที่ 3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้นำเสนอ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       มติ : เห็นชอบ
 ไฟล์แนบ : 3.2.pdf
ทั่วไป
49
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2023 ร่วมกับ Singapore Polytechnic
ผู้นำเสนอ : ประธานที่ประชุม
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.1.pdf
ทั่วไป
50
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 191 (ส.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2.pdf
ทั่วไป
51
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดือน มิถุนายน 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(2).pdf
ทั่วไป
52
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.2 รายงานระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 190 (ก.ค. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.2(3).pdf
ทั่วไป
53
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 189 (มิ.ย. 66) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : รับทราบ
 ไฟล์แนบ : 1.3.pdf
ทั่วไป
54
190 (ก.ค. 66)
06/07/2566
วาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 189 (มิ.ย. 66)
ผู้นำเสนอ : เลขานุการการรมการสภาวิชาการ
       มติ : อนุมัติดังเสนอ
 ไฟล์แนบ : 2.1.pdf
ทั่วไป